Platná legislativa a nejčastěji kladené otázky

Základní právní předpisy pro metrologii jsou dány „zákonem č. 505/1990 Sb, vyhláškou MPaO č. 262/2000, 345/2002, 264/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v platném znění.“

Zde jsou jasně stanovena pravidla, upravující práva a povinnosti fyzických osob, právnických osob a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.

Pro zjednodušení a snazší orientaci v legislativě uvádíme pro vysvětlení tyto pojmy:


Měřidla

Slouží k určení hodnoty měření veličiny. Člení se na Etalony, Pracovní měřidla Stanovená, Pracovní měřidla Nestanovená a certifikované referenční materiály. Pracovní měřidla Stanovená – MPaO stanovuje jejich povinné a pravidelné ověřování s ohledem na jejich význam.

Ověření

Ověřením stanoveného měřidla se potvrzuje, že měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Ověřené stanovené měřidlo opatří Český metrologický institut (ČMI) anebo autorizované metrologické středisko (AMS), úřední značkou nebo vydá ověřovací list anebo použije obou způsobů. Poškození nebo pozměňování platných úředních značek je zakázáno.

Používané značky

Měřidla dodávaná na český trh jsou zpravidla prvotně ověřena, a to buď přímo výrobcem či na českém území autorizovaným metrologickým střediskem. K prokázání platného ověření se užívá ověřovacích značek.

Měřidla, která byla dodána, mají prvotní ověření, a to buď od autorizovaného metrologického střediska – modrý štítek „K56 13 (či 14 dle roku ověření)“ nebo přímo od výrobce, kdy je na měřiči značka dle MID – obdélníček ve kterém je „M13“ což značí prvotní ověření v roce 2013. Pokud je v obdelníčku 14, je měřič ověřen dle MID v roce 2014. Všechny měřiče takto označené jsou stanovenými měřidly (fakturačními).

Používané ověřovací značky:

1) podle národní legislativy (§ 9 a § 16 zákona 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 262/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Příklady skutečného provedení úřední značky pro rok 2006 (další roky se liší pouze v posledním dvojčíslí – rok 2013 tedy ponese značku „K 56 13“).

Samolepící štítek

(bílé písmo a znaky na modrém podkladě)  

Závěsná plomba

(olověná nebo plastová)

 Modrý štítek   Plomba 1  Plomba 2
 Toto ověření je platné pouze pro ČR.                                                                                            

 

2) podle prvotního EHS ověření. Zde se potvrzuje úřední značkou prvotního EHS ověření podle Vyhlášky č.332/2000 Sb. ÚNMZ v Rozhodnutí o autorizaci přidělil AMS evidenční číslo 056.

Grafická podoba samolepícího štítku je následující (příklad provedení pro rok 2006):

EHS ověření

Toto prvotní ověření je uznávané v rámci EU.

 

3) V rámci prvotního ověření v MID je  prováděno posouzení shody. Ověření v MID také lze poznat podle údaje např. M13 na číselníku, což je rok uvedení měřidla na trh. Používá se k označení měřidel, která prohlašuje za shodná zabezpečovací značku výrobce.

Posouzení shody

Výroba MID je uznávaná i za hranicí EU.

 

Následné ověřování dle národní legislativy je možné u všech měřidel, které byly ověřeny jak v MID tak v EHS.
 

Proč se musí ověřovat

Osvěčení měřidla znamená potvrzení, že náměr měřidla splňuje toleranci dovolené nepřesnosti. Každé měřidlo používané v obchodním styku (na jehož náměru se fakturuje) musí splňovat rozsah podle § 14 zákona č. 505/1990 Sb. Tento zákon určuje podmínky pro stanovená měřidla, jejichž náměr musí respektovat jak dodavatel energie, tak i odběratel. Měřidlo má garantovanou přesnost v případě nákupu nového přístroje výrobcem, a nebo po následném ověření autorizovaným metrologickým střediskem.

Pokud není měřidlo v souladu se zákonem, není odběratel povinen hradit dodávku energie.

Po jaké době se musí ověřovat

MĚŘIDLA PROTEČENÉHO MNOŽSTVÍ VODY NA STUDENOU  A TEPLOU VODU
  • na studenou vodu  - lhůta ověřovacího cyklu 6 roků (§ 3 vyhl. č. 140/1997 ad 1.3.9 bod a))
  • na teplou vodu  - lhůta ověřovacího cyklu 4 roky (§ 3 vyhl. č. 140/1997 ad 1.3.9 bod b))

 
VODOMĚRY NA STUDENOU A TEPLOU VODU

  • používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům - lhůta ověřovacího cyklu 5 roků

MĚŘIDLA TEPLA A CHLADU A JEJICH ČLENY

  • lhůta ověřovacího cyklu 4 roky (§ 3 vyhl. č. 140/1997 ad 3.1.2 a,b,c,f)

Provádí se ověření průtokoměru, párování teplotních čidel, ověření kalorimetrického počítadla

Proč kalibrovat a kdy

Kalibrace znamená stanovení odchylky náměru od požadované hodnoty. Příkladem může být pracovní měřidlo teploty, které řídí klimatizaci při biologických procesech. V případě odchylky skutečné teploty o -2% od požadované hodnoty, dochází ke zpomalení procesu růstu a menším výnosům ve výrobě.

Proč v ENBRA, a.s.

Jsme společností s dlouholetou tradicí a zkušenostmi v oblasti světové metrologie. Jako jedna z mála společností nabízíme komplexní služby v rámci celé České republiky i v zahraničí. Střediska jsou strategicky rozmístěna, aby byla zákazníkům nablízku a mohla pomoci při řešení jejich problémů. Jsme současně i výrobcem měřicích zařízení, takže dokážeme provádět nejen standardní úkony, ale i pomoci při řešení nadstandardních požadavků našich zákazníků.

Jak může ověření ušetřit

Ověřte si skutečné náměry svých vodoměrů, měřičů tepla a chladu. Zjistěte, zda měřič tepla, který přes letní období vykazuje nulový stav při ohřevu teplé vody, nemá zaseknuté lopatkové kolo a vy natápíte odběr bez měřené spotřeby. Ověřte si, že Váš vodoměr není zanesený a zúžený profil nátokové části nezrychluje lopatkové kolo, které vykazuje vyšší náměr, než skutečně spotřebujete.

Jsme zde pro Vás a jsme připraveni pomoci.