Historie společnosti

Společnost ENBRA působí na trhu od roku 1991. Od svých počátků až do dnešní doby se profiluje získáváním zkušeností v různých oblastech hospodárného nakládání s teplem, vodou a energií. Postupným osvojováním dalších specializací a následným nárůstem profesionality až k nejvyšší odbornosti vytvořila kvalitní zázemí pro realizaci i těch nejnáročnějších zakázek za účasti subdodavatelů nebo firem spolupracujících při projekci, montáži a servisu požadovaných zařízení. Tím byly vytvořeny podmínky pro komplexní přístup k zakázkám, k uceleným dodávkám funkčních systémů a služeb, které dnes společnost ENBRA nabízí.

Již od samého založení je jedním z hlavních cílů společnosti ENBRA získat a udržet důvěru zákazníka kvalitou a kompletností poskytovaných služeb. Ve snaze zajistit svým zákazníkům komplexní, všestranné a spolehlivé služby, využít technický a personální potenciál, se společnost rozhodla zřídit metrologické středisko pro ověřování stanovených měřidel v oboru měřidel proteklého množství vody, měřičů tepla a jejich členů. S ohledem na tyto podnikatelské záměry společnosti bylo již v roce 1992 zřízeno autorizováno metrologické středisko, splňujících požadavky zákona č. 505/1990 Sb. Pomocí poskytování služeb vlastního autorizovaného metrologického střediska významným zákazníkům bylo možné rozvinout obchodní činnosti, dodávky měřičů tepla a vodoměrů a také služby v oblasti oprav a následného ověřování měřidel.

Společnost tak může zákazníkům poskytovat i služby, které bez AMS poskytovat nelze. Služby AMS výrazně podporovaly a doposud podporují ostatní obchodní aktivity. Proto společnost AMS poskytuje vždy odpovídající podporu a pozornost.

Společnost také vyvinula a zavedla výrobu a prodej zkušebních zařízení pro zkoušení a ověřování vodoměrů a měřičů tepla a jejich členů. Tyto zařízení neustále zdokonaluje a přizpůsobuje vývoji měřidel, měřící a komunikační technologii a normalizaci. Tak se daří i nyní úspěšně umisťovat tyto zařízení i na zahraniční trhy.

Voce 2006 společnost rozšířila svou nabídku služeb o kalibraci měřidel s využitím lidských a technických zdrojů AMS. Zřídila vlastní Kalibrační laboratoř pro kalibraci měřidel v oboru vodoměrů na teplou a studenou vodu, průtokoměrů, kalorimetrických počitadel (vyhodnocovacích jednotek kombinovaných měřičů tepla a chladu) a odporových snímačů teploty.

V rámci rozvoje pozice na trhu v celé Evropské unii ENBRA jako výrobce měřidel, vytvořila na přelomu let 2007-2008 vlastní Pracoviště posuzování shody. Tak bylo možné uvést na jednotný evropský trh nový produkt vlastní výroby – jednovtokový suchoběžný vodoměr ENBRA ENC-AM, ENCI-AM a jeho modifikované verze v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, realizací Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky měřidla, které implementuje do českého právního řádu Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. března 2004 o měřidlech. Společnost ENBRA před uvedením měřidel na trh zajistí jejich posouzení shody dle postupů B + D v souladu s NV.

Při zřízení Pracoviště posuzování shody byly provedeny rozsáhlé změny v organizační struktuře společnosti a původní organizační jednotce – AMS. Rozdělení činností ověřování, posuzování shody, kalibrace a oprav a výroby v rámci původní struktury organizace AMS by nebylo dostatečně průkazné již s hlediska samotného názvu organizační jednotky - AMS. Proto byla nově zřízena organizační jednotka – Zkušebna, což usnadnilo věcně i formálně rozdělit vykonávané činnosti. Při zřizování Pracoviště posuzování shody bylo využito lidských a technických zdrojů již dlouhodobě funkčního AMS a jeho SMJ a tvoří s AMS, Kalibrační laboratoří jeden organizační celek - Zkušebnu. Pro výrobu měřidel byla z původní AMS vyčleněna Opravna a výroba měřidel a zřízena jako nová organizační jednotka nezávislá na Zkušebně.

ENBRA na přelomu let 2007-2008 převzala Zkušebnu měřičů tepla, Teplárny Brno, a. s., Pod kaštany 11, (zrušené AMS s původně přidělenou úřední značkou K55) včetně personálu, zkušebního a technického zařízení a prostor a zřídila z ní vlastní pracoviště Zkušebny (PK11) Pod kaštany 11, jako součást svého AMS a Zkušebny.

V současné době je ENBRA holdingové uspořádání obchodních firem s oblastním zastoupením po celé ČR a sítí vlastních dceřiných firem na Slovensku, v Polsku a Rusku s celkem asi 160 stálými pracovníky. Všechny tyto dceřiné společnosti mají vlastní metrologická střediska (podle národní legislativy i autorizovaná) a kalibrační laboratoře. Další spolupracující organizace působí v Rakousku, Rusku, Litvě, Dánsku, Německu, Kanadě a v dalších zemích. Toto holdingové uspořádání dává všem zúčastněným firmám neobyčejnou ekonomickou a obchodní sílu.

Společnost i nadále chce poskytováním služeb vlastního autorizovaného metrologického střediska a celé Zkušebny rozvíjet a podporovat své podnikatelské záměry a postavení na trhu v oblasti komplexního metrologického zabezpečení procesů souvisejících s výrobou a dodávkou vody a tepla.