AMS

Prvotní a následné ověření

Před uvedením stanoveného měřidla do oběhu má jejich výrobce a po provedení opravy oprávce, povinnosti zajistit jejich prvotní ověření nebo kalibraci. Používání stanovených měřidel může být pouze po dobu platnosti provedeného ověření. ČMI je oprávněn zjišťovat u uživatelů plnění povinnosti předkládat stanovená měřidla k ověření. Zjistí-li, že je používáno stanovené měřidlo bez platného ověření, měřidlo zaplombuje a nebo zruší jeho úřední značku.

U měřidel používaných bez platného ověření, může dojít k nesprávným měřením, která mohou významně poškodit práva a zájmy osob. Poškozená strana je oprávněna si vyžádat jejich ověření nebo kalibraci a vydání osvědčení o výsledku. Dle toho pak neuznat měřené hodnoty a oprávněnost finančních vztahů.

 

Doba platnosti ověření:

Doba platnosti ověření stanoveného měřidla je dána vyhláškou MPaO č. 345/2002 Sb., a to dle druhového seznamu  bod 1.3.9 a 3.1.2

Bod 1.3.9 Měřidla protečeného množství

a) na studenou vodu – patní vodoměry VaK (6 roků)

b) na teplou vodu – patní dodavatelské vodoměry (4 roky)

c) vodoměry na studenou a teplou vodu, používané pouze k rozúčtování nákladů konečných spotřebitelů – bytové rozúčtovací vodoměry (5 roků)


Bod 3.1.2 Měřiče tepla a chladu a jejich členy

a) kompaktní měřiče tepla a chladu (4 roky)

b) měřidla protečeného množství nosného média (4 roky)

c) snímače teploty (4 roky)

d) snímače teploty se zabudovaným převodníkem (2 roky)

e) snímače tlaku a tlakové diference (2 roky)

f) vyhodnocovací jednotky kombinovaných měřičů tepla a chladu (4 roky)

 

Kalibrace

Kalibrace prokazuje metrologické vlastnosti měřidla v porovnání s etalony. Není-li etalon k dispozici, lze použít certifikovaný nebo ostatní referenční materiál za předpokladu dodržení  zásad návaznosti měřidel.

Školení a poradenství

Autorizovaná metrologická střediska ENBRA, a.s. jsou vybavena zařízením a proškoleným personálem, umožňujícím provádění oprav a nastavení všech výrobků dostupných na českém trhu a EU. Nabízíme pomoc při opravách měřidel, náhradách a inovacích původních měřidel včetně kvalifikovaného výkladu zákona o metrologii.

Jsme dlouholetým partnerem Českého metrologického institutu, pod jehož záštitou provádíme školení montážních firem pro osazení stanovených měřidel. Budeme Vám nápomocni při vlastní obsluze a nastavení měřících přístrojů a při kalibraci průtokoměrů od DN8 (250 l/h) a po DN400 (1000 m3/h).

 

Pronájem měřidel, dispečerský dohled

Na základě servisní smlouvy poskytujeme pronájem stanoveného měřidla, které je po celou dobu provozu pod pravidelným dohledem našeho zkušeného pracovníka. Podmínkou je vzdálený přístup k měřeným hodnotám a sjednaná pravidelnost poskytnutých náměrů elektronickou formou. Umožnění vzdáleného přístupu je řešeno buď napojením na internetovou síť zásobovaného objektu nebo osazením komunikačního modulu přístroje, který formou SMS zpráv zasílá náměry v požadovaných intervalech. Výsledky jsou následně zpracovány oddělením rozúčtování ENBRA, a.s. a zasílány zákazníkovi. 

 

Prodej měřidel a servisního materiálu

Autorizovaná metrologická střediska ENBRA jsou vybavena proškoleným personálem a zařízením pro provádění oprav a ověření všech měřidel dostupných na českém trhu. S mnoha výrobci máme uzavřeny partnerské servisní smlouvy, které nás opravňují nejen k provádění oprav, ale i k prodeji jejich výrobků. Mimo vlastní produktovou řadu značek Hydrometr SHARKY a SONTEX, nabízíme výrobky firem KAMSTRUP, LANDIS+GYR, SIEMENS, ITRON, SENSUS, KROHNE, ELIS, FLOMAG a další.

 

Ostatní služby

Zákazníkům nabízíme zpětný odběr použitých měřidel a zajišťujeme jejich bezplatnou ekologickou likvidaci dle podmínek stanovených pro EU.

Dále nabízíme pronájem měřících tratí pro provedení vlastních zkoušek a kalibrací s odborným dohledem obsluhy.

Nabízíme také pronájem školících prostor společnosti ENBRA, a.s. s možností praktických ukázek přímo na měřících zařízeních. Pro společenské a reprezentativní příležitosti je možné také využít prostory Zámečku ve Slavkově u Brna s možností vstupu na blízké golfové hřiště – Austerlitz.

 

Dále nabízíme:

Výrobu a servis zkušeben

Společnost ENBRA vyvíjí, vyrábí a prodává vlastní zkušební stanice již od roku 1991. Jsou určeny pro ověřování vodoměrů na teplou i studenou vodu, kalorimetrických počítadel, ověřování a párování odporových teploměrů. Preciznost, technická a řemeslná dokonalost, mnohostranná použitelnost s vysokým produkčním výkonem – to jsou atributy, které ctí náš výrobní program.

ENBRA - vyvoj zkuseben

 

Vývoj

Inovace konstrukčního řešení na základě zkušeností servisu a otestování prototypových řešení v praktických podmínkách na vlastní síti zkušeben. 

  ENBRA - vyroba zkuseben 

Výroba

Zkušebna je navržena a konstruována na míru klientovi. Výroba je řešena modulární strukturou, řídící software je upraven do jazykové mutace, před expedicí jsou odzkoušeny základní technické parametry. 

         
 ENBRA - montaz zkuseben

Montáž

Personál zkušebny se aktivně účastní montáže stanice, je proškolen k obsluze a k základním servisním úkonům.

  ENBRA - skoleni

Školení

Provádí se v době montáže v délce 3–5 dnů. Obsahuje teoretické a praktické seznámení s metrologickou stanicí, praktické ovládání řídícího programu a bezpečnost práce na zařízení.

            
ENBRA - akreditace zkuseben

Akreditace

Při předání díla je provedena kalibrace etalonů a posouzení požadovaných parametrů zkušebny s národními předpisy a normami za účasti národní metrologie.

  ENBRA - servis zkuseben

Servis

Po uplynutí záručního servisu je prováděn pravidelný pozáruční servis na základě servisní smlouvy.

         

Všechna zkušební zařízení jsou po instalaci a zprovoznění u zákazníků navázána na státní etalony vyšších řádů.

Technické parametry jsou porovnány s národními předpisy a tato zařízení jsou akreditována. Tvoří nedílnou součást státních metrologických systémů v autorizovaných metrologických střediscích a metrologických laboratořích.

V České republice, Bulharsku a Moldavsku jsou součástí národního etalonu průtoku.